Dyfrig Williams

Creu a defnyddio fideos i ddysgu

Mae’n deg i ddweud mai nid Technoleg a Ddylunio oedd fy mhwnc cryfaf yn yr ysgol. O fy safbwynt i, roedd fy ngallu i yn y pwnc yn adlewyrchu fy rhinweddau i. Oeddwn i’n person ymarferol? Na, roeddwn i'n bachan meddylgar.

Dechreuais adlewyrchu ar fy mhrofiadau ar ôl gwrando ar bennod o bodlediad Squiggly Careers ar wneud trwy ddysgu. Mae David Erixon yn trafod am sut mae fideos YouTube yn gallu darparu eiliadau pwerus o ddysgu, ac fe wnaeth hynny canu cloch gyda mi.

Roeddwn i wedi rhoi'r gorau i drio gwneud unrhyw gwaith ymarferol nes i mi ddechrau seiclo. Ond wrth i mi ddechrau gwneud milltiroedd mawr ar y beic, sylweddolais y fyddai'n gostus iawn os oedd rhaid i fi mynd â'r beic i'r siop bob tro aeth rhywbeth bach o'i le. Rydw i wedi dysgu siwd gymaint o sianeli fel GCN Tech, ac mae hyn wedi safio ffortiwn i fi.

Kermit yn sefyll ar feic sy'n symud
Kermit yn sefyll ar feic sy'n symud

Sut ydyn ni'n cyfleu syniadau dysgu cymhleth ar fideo?

Rydym yn edrych ar ein prosesau wrth ddatblygu fideo ar hyn o bryd. Rydym yn edrych ar sut allwn greu naratif a'u er mwyn annog pobl i roi dulliau gofal cymdeithasol ar waith.

Mae fideos GCN wedi fy ngalluogi i sortio fy ngêrau ac adnewyddu fy mrecs mewn cyd-destun syml iawn – mae'r beic naill ai'n gweithio neu dyw e ddim. Ond ym maes gofal cymdeithasol mae rhaid i ni perswadio a gweithio gyda phobl. Mae hyn yn golygu meddwl amdano sut y gallwn ni ddod â phobl gyda ni.

Mae Phil John (sy’n rhan o griw theatr Baobab) a fi wedi bod yn gweithio ar sut y gallwn gomisiynu neu ddatblygu fideos gwell. Rydym yn edrych yn benodol ar sut mae ein hadnoddau yn gwneud i bobl deimlo. Mae Phil wedi creu byrddau hwyliau sy'n gwneud e'n haws i ni esbonio sut rydyn ni eisiau ein adnoddau i weithio i bobl.

Dylanwadu ar arfer

Rhannodd Mairi-Anne Macdonald y wefan EfratFurst yma gyda mi ar wneud synnwyr o wyddoniaeth ac addysg wybyddol. Mae'r wefan yn torri'r dysgu i lawr i gamau wahanol. Mae'r cam o “wneud ystyr” yn hynod o ddiddorol. Rydym yn trefnu cysyniadau newydd ac yn eu cysylltu â'r rhai sy'n bodoli eisoes cyn i ni ddechrau meddwl am eu rhoi nhw ar waith. Pan rwy'n trwsio fy meic, rwy'n cymharu fy meic â'r hyn rwy'n ei weld yn y fideo. Mae'r gweithredu yn cael ei sbarduno gan fy nymuniad i i gael beic sy'n gweithio.

Mae cymhelliant y dysgwr ychydig yn fwy mwdlyd pan does yna ddim un cam cywir. Mae’n golygu bod angen syniad clir o beth rydyn ni eisiau i ddysgwyr i gyflawni drwy wylio ein fideos, felly mae canlyniadau dysgu cryf a thriniaeth dda yn bwysig. Os ydym yn gwybod dyw ffeithiau ddim yn newid meddyliau, yna mae'n bwysig bod ni'n adrodd storïau ym modd difyr. Dyma sut rydyn ni'n alinio ein nodau a dod â phobl gyda ni.

Yna rhaid meddwl am rhoi pethau ar waith. Pan rydym yn gwylio fideos ymarferol ar YouTube, gweithredu'r dysgu yw'r rhesymeg yn y lle cyntaf. Ond mae rhoi dysgu ar waith o ddamcaniaethau yn dibynnu ar nodweddion ac amodau amrywiol. Rhaid i ni feddwl am sut y gallwn cynorthwyo pobl i roi'r dysgu ar waith a'i wneud yn rhan o'i weithgaredd dydd i ddydd. Yna rhaid ei droi'n arferiad.

Yna rhaid meddwl am y wobr personol rydyn ni'n cael o roi'r dysgu ar waith – yr effaith Ikea, ble mae ymdeimlad o foddhad o'r ymdrech rydyn ni'n gwneud. Rydyn ni'n fwy tebygol o gysylltu'r dysgu â'n gwaith os ydyw'n cael ei wneud gyda ni, nid ar ein cyfer ni, a bod y dysgu yma yn gwneud gwahaniaeth ymarferol.

Mae ymagwedd sy'n cynnwys y ffactorau hyn yn lot mwy debygol o gael ddylanwad arnom. Mae fy mudiad i ar daith gyda'r modd rydyn ni'n defnyddio ac yn gweithio gyda fideo. Rwy'n edrych ymlaen i weld sut y gallwn dod â rhai o'r syniadau yma i fewn i'r hyn a wnawn.